बंद

नवीन घडामोडी

छायाचित्र उपलब्ध नाही

भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

प्रकाशित केले: 19/10/2023

भोर उपविभाग : पोलीस पाटील – २०२३ अंतिम निवड यादी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भोर उपविभाग :पोलीस पाटील मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

प्रकाशित केले: 11/10/2023

भोर उपविभाग :पोलीस पाटील मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भोर उपविभाग: उत्तरसुची – पोलिस पाटील भरती २०२३

प्रकाशित केले: 09/10/2023

भोर उपविभाग: उत्तरसुची – पोलिस पाटील भरती २०२३

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सामाजिक अंकेक्षण करणेसाठी पात्र/अपात्र साधन व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध करणे.

प्रकाशित केले: 15/09/2023

सामाजिक अंकेक्षण करणेसाठी पात्र/अपात्र साधन व्यक्तींची यादी प्रसिद्ध करणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तींची नियुक्ती करणे.

प्रकाशित केले: 24/08/2023

सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्तींची नियुक्ती करणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन मागणी करणे कामी अर्जाचा नमुना – जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय

प्रकाशित केले: 17/08/2023

प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन मागणी करणे कामी अर्जाचा नमुना – जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (ख) अंतर्गत १ ते १७ बाबी बद्दल माहिती- उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक-१ पुणे मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्ग.

प्रकाशित केले: 04/08/2023

माहीती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (ख) अंतर्गत १ ते १७ बाबी बद्दल माहिती- उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक-१ पुणे मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्ग.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा पुरवठा कार्यालय पुणे अंतर्गत येणाऱ्या १३ तालुक्यांमध्ये नवीन रास्त भाव दुकान परवाना देणे कमी जाहीर प्रकटन.

प्रकाशित केले: 07/07/2023

जिल्हा पुरवठा कार्यालय पुणे अंतर्गत येणाऱ्या १३ तालुक्यांमध्ये नवीन रास्त भाव दुकान परवाना देणे कमी जाहीर प्रकटन.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

उपजिल्हा निवडणूक कार्यालय पुणे , सी.सी.टी.व्ही. चित्रीकरणासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे भाड्याने पुरवठा करणे बाबत.

प्रकाशित केले: 07/07/2023

उपजिल्हा निवडणूक कार्यालय पुणे , सी.सी.टी.व्ही. चित्रीकरणासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे भाड्याने पुरवठा करणे बाबत.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

उपजिल्हा निवडणूक कार्यालय पुणे ,पोस्टर, बॅनर, स्टिकर प्रमाणपत्र व इतर अनुषांगिक बाबींचा पुरवठा करणे बाबत.

प्रकाशित केले: 07/07/2023

उपजिल्हा निवडणूक कार्यालय पुणे ,पोस्टर, बॅनर, स्टिकर प्रमाणपत्र व इतर अनुषांगिक बाबींचा पुरवठा करणे बाबत.

अधिक