बंद

नवीन घडामोडी

छायाचित्र उपलब्ध नाही

सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

प्रकाशित केले: 02/01/2023

सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

प्रकाशित केले: 19/12/2022

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

प्रकाशित केले: 19/12/2022

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयासाठी एक वाहन भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

प्रकाशित केले: 12/12/2022

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयासाठी एक वाहन भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आपात्कालीन परिस्थितीतील उपयोगी साहित्य खरेदी कामी दरपत्रक बाबत.

प्रकाशित केले: 12/12/2022

आपात्कालीन परिस्थितीतील उपयोगी साहित्य खरेदी कामी दरपत्रक बाबत.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना व कलम 2(1) (2) चे प्रकटपत्र

प्रकाशित केले: 23/11/2022

भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना व कलम 2(1) (2) चे प्रकटपत्र

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन बोपोडी, ता. हवेली.

प्रकाशित केले: 16/11/2022

भूसंपादन बोपोडी, ता. हवेली.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आपले सरकार सेवा केंद्र सोडत २०२२ यादी

प्रकाशित केले: 03/11/2022

आपले सरकार सेवा केंद्र सोडत २०२२ यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आपले सरकार सेवा केंद्र कटक मंडळ सोडत साठी पात्र अर्जदारांची यादी

प्रकाशित केले: 15/10/2022

आपले सरकार सेवा केंद्र कटक मंडळ सोडत साठी पात्र अर्जदारांची यादी

अधिक