बंद

नवीन घडामोडी

छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

प्रकाशित केले: 23/01/2023

भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

प्रकाशित केले: 23/01/2023

भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मौजे सणसवाडी, तालुका शिरुर, जि. पुणे येथील जमिन गट नं 293/2 बाबत जाहिर प्रसिद्धी

प्रकाशित केले: 12/01/2023

मौजे सणसवाडी, तालुका शिरुर, जि. पुणे येथील जमिन गट नं 293/2 बाबत जाहिर प्रसिद्धी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

आपदा मित्र प्रशिक्षण

प्रकाशित केले: 06/01/2023

आपदा मित्र प्रशिक्षण

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

प्रकाशित केले: 06/01/2023

स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

प्रकाशित केले: 02/01/2023

सन 2022-23 साठी पुणे जिल्हयातील ताडी दुकानांचा दुसरा फेर लिलाव

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

प्रकाशित केले: 19/12/2022

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

प्रकाशित केले: 19/12/2022

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयासाठी एक वाहन भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

प्रकाशित केले: 12/12/2022

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयासाठी एक वाहन भाडेतत्वावर पुरवठा करणेबाबत.

अधिक