बंद

नवीन घडामोडी

छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन – भांबुर्डा , तालुका पुणे शहर

प्रकाशित केले: 22/09/2021

भूसंपादन – भांबुर्डा , तालुका पुणे शहर

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन – मौजे सांगवी, तालुका हवेली

प्रकाशित केले: 22/09/2021

भूसंपादन – मौजे सांगवी, तालुका हवेली

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

प्रकाशित केले: 22/09/2021

भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

प्रकाशित केले: 13/08/2021

भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करणे कामी दरपत्रक मागवणे बाबत – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

खेळाच्या मैदानासाठी दिघी, तालुका हवेली येथे भूसंपादन

प्रकाशित केले: 11/08/2021

खेळाच्या मैदानासाठी दिघी,तालुका हवेली येथे भूसंपादन

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कलम १४४ अंतर्गत पर्यटन प्रतिबंधात्मक आदेश

प्रकाशित केले: 16/07/2021

कलम १४४ अंतर्गत पर्यटन प्रतिबंधात्मक आदेश

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

प्रकाशित केले: 15/07/2021

भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन एल ए ५३४ – चांदणी चौक

प्रकाशित केले: 30/06/2021

भूसंपादन एल ए ५३४ – चांदणी चौक

अधिक