बंद

शाळा

एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट

क्र. 124, पौड रोड, कोथरूड, रामबाग कॉलनी, पुणे, महाराष्ट्र 411038


दूरध्वनी : 7720061611

केंद्रीय विद्यालय सदन कमांड

तारापोर रोड, पारशी जिम खाद्य जवळ, कॅम्प, पुणे, महाराष्ट्र 411 001


दूरध्वनी : 26361737

केन्द्रीय विद्यालय गणेशखिंड

विद्यापीठ रोड, आर्ममेंट कॉलनी, गणेशखिंड, पुणे, महाराष्ट्र 411007


दूरध्वनी : 25694981

पुणे आंतरराष्ट्रीय स्कूल

33/2, रोड नं. 14, विद्यानगर, टिंगरी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411032


दूरध्वनी : 60120707

सेंट मेरी स्कूल

5 बी, जनरल भगत मार्ग, कॅम्प, पुणे, महाराष्ट्र 411001


दूरध्वनी : 26356282