बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास

17/02/2020 02/03/2020 पहा (479 KB)
निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

निविदा सूचना – अतिमहत्वाच्या व्यक्ती व राज्य अतिथी यांच्यासाठी वातानुकुलीत वाहने भाडे तत्वावर उपलब्ध करणे.

09/01/2020 27/01/2020 पहा (3 MB)
द्रवरनत्र, द्रवनत्रपात्रे ई. साहित्य वाहतुकीची ई-निविदा सन २०१९-२०२० – पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय

द्रवरनत्र, द्रवनत्रपात्रे ई. साहित्य वाहतुकीची ई-निविदा सन २०१९-२०२० – पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय

01/01/2020 08/01/2020 पहा (355 KB)
वाहन निविदा- राजशिष्टाचार शाखा

वाहन निविदा- राजशिष्टाचार शाखा

23/08/2019 07/09/2019 पहा (254 KB)
निवडणूक निविदा

निवडणूक निविदा

11/02/2019 25/02/2019 पहा (697 KB)
निवडणूक २०१९ – चहापान व भोजन व्यवस्थेकरिता निविदा सूचना

निवडणूक २०१९ – चहापान व भोजन व्यवस्थेकरिता निविदा सूचना

02/02/2019 16/02/2019 पहा (520 KB)
निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

29/01/2019 05/02/2019 पहा (151 KB)
मतदार यादी व इतर नमुने छपाई करिता निविदा सूचना

मतदार यादी व इतर नमुने छपाई करिता निविदा सूचना

12/12/2018 27/12/2018 पहा (559 KB)
द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

10/09/2018 17/09/2018 पहा (4 MB)
कार्यालयीन कामकाजाच्या छायांकित प्रती (झेरॉक्स) काढणे कामीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

कार्यालयीन कामकाजाच्या छायांकित प्रती (झेरॉक्स) काढणे कामीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

10/08/2018 21/08/2018 पहा (1 MB)