बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
द्रवरनत्र, द्रवनत्रपात्रे ई. साहित्य वाहतुकीची ई-निविदा सन २०१९-२०२० – पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय

द्रवरनत्र, द्रवनत्रपात्रे ई. साहित्य वाहतुकीची ई-निविदा सन २०१९-२०२० – पुणे जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय

01/01/2020 08/01/2020 पहा (355 KB)
वाहन निविदा- राजशिष्टाचार शाखा

वाहन निविदा- राजशिष्टाचार शाखा

23/08/2019 07/09/2019 पहा (254 KB)
निवडणूक निविदा

निवडणूक निविदा

11/02/2019 25/02/2019 पहा (697 KB)
निवडणूक २०१९ – चहापान व भोजन व्यवस्थेकरिता निविदा सूचना

निवडणूक २०१९ – चहापान व भोजन व्यवस्थेकरिता निविदा सूचना

02/02/2019 16/02/2019 पहा (520 KB)
निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

29/01/2019 05/02/2019 पहा (151 KB)
मतदार यादी व इतर नमुने छपाई करिता निविदा सूचना

मतदार यादी व इतर नमुने छपाई करिता निविदा सूचना

12/12/2018 27/12/2018 पहा (559 KB)
द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

10/09/2018 17/09/2018 पहा (4 MB)
कार्यालयीन कामकाजाच्या छायांकित प्रती (झेरॉक्स) काढणे कामीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

कार्यालयीन कामकाजाच्या छायांकित प्रती (झेरॉक्स) काढणे कामीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत

10/08/2018 21/08/2018 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीची स्वच्छता करणे,पार्किंग व्यवस्था करणे तसेच उपहारगृह चालवणे बाबतची निविदा

14/06/2018 04/07/2018 पहा (1 MB)