बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

22/08/2022 31/08/2023 पहा (183 KB)
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(4) सह, केंद्र शासनाच्या भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 च्या तरतुदी नुसार, कलम 23 नुसार जाहीर निवाडा.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(4) सह, केंद्र शासनाच्या भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 च्या तरतुदी नुसार, कलम 23 नुसार जाहीर निवाडा.

08/08/2022 28/02/2023 पहा (7 MB)
भूसंपादन – चोवीसवाडी तालुका – हवेली

भूसंपादन – चोवीसवाडी, तालुका – हवेली

29/06/2022 28/06/2023 पहा (599 KB)
भूसंपादन –चोविसावाडी , तालुका हवेली

भूसंपादन –चोविसावाडी , तालुका हवेली

02/06/2022 01/06/2023 पहा (728 KB)
भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

भूसंपादन – वाकड, तालुका – मुळशी

10/05/2022 31/05/2023 पहा (7 MB)
मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

01/02/2021 10/02/2028 पहा (1 MB)
संग्रहित