बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन – भांबुर्डा , तालुका पुणे शहर

भूसंपादन – भांबुर्डा , तालुका पुणे शहर

01/09/2021 30/11/2021 पहा (98 KB)
भूसंपादन – मौजे सांगवी, तालुका हवेली

भूसंपादन – मौजे सांगवी, तालुका हवेली

01/09/2021 30/11/2021 पहा (7 MB)
भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

भूसंपादन – मौजे बोपखेल तालुका हवेली

18/09/2021 30/11/2021 पहा (4 MB)
निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणे कामी निविदा सूचना – उपसंचालक नगररचना , वाहतूक व परिवहन पुणे.

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणे कामी निविदा सूचना – उपसंचालक नगररचना , वाहतूक व परिवहन पुणे.

20/09/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
खेळाच्या मैदानासाठी दिघी, तालुका हवेली येथे भूसंपादन

खेळाच्या मैदानासाठी दिघी,तालुका हवेली येथे भूसंपादन

10/08/2021 30/11/2021 पहा (671 KB)
मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

मौ. पर्वती पेठ स. न. ५०+५२+ ५३अ (भूखंड क्र. ९८) येथील प्राथमिक शाळा , माध्यमिक शाळा व २४ मी रस्ता रुंदीकरण या आरक्षणाकरिता भूसंपादन

01/02/2021 10/02/2028 पहा (1 MB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन -३ बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – माण , तालुका – मुळशी

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन -३ बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – माण , तालुका – मुळशी

26/11/2020 26/11/2021 पहा (77 KB)
संग्रहित