बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

12/05/2023 31/03/2024 पहा (8 MB)
पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

पुणे जिल्ह्यातील अनुकंपा तत्त्वावरील गट क संवर्गातील उमेदवारांची सूची (22.08.2005 to 31.04.2023) प्रसिद्ध करणेबाबत.

12/05/2023 31/03/2024 पहा (9 MB)
भामा आसखेड प्रकल्प – जमीन मागणी बाबतच्या याचिका.

भामा आसखेड प्रकल्प – जमीन मागणी बाबतच्या याचिका.

13/04/2023 29/05/2023 पहा (6 MB)
मौजे मरकळ तालुका खेड जिल्हा पुणे येथील भूसंपादना बाबत .

मौजे मरकळ तालुका खेड जिल्हा पुणे येथील भूसंपादना बाबत .

24/03/2023 25/09/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

28/02/2023 27/02/2033 पहा (464 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

22/02/2023 21/02/2033 पहा (81 KB)
भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (215 KB)
भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (1 MB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

19/12/2022 19/12/2023 पहा (66 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

19/12/2022 19/12/2023 पहा (70 KB)
संग्रहित