बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
निवडणुक निविदा

निवडणुक निविदा

30/01/2023 03/02/2023 पहा (243 KB)
भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

भूसंपादन सूचना औंध,ता.पुणे शहर.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (215 KB)
भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

भूसंपादन सूचना माण व हिंजवडी, ता. मुळशी.

23/01/2023 23/01/2024 पहा (1 MB)
मौजे सणसवाडी, तालुका शिरुर, जि. पुणे येथील जमिन गट नं 293/2 बाबत जाहिर प्रसिद्धी

मौजे सणसवाडी, तालुका शिरुर, जि. पुणे येथील जमिन गट नं 293/2 बाबत जाहिर प्रसिद्धी

12/01/2023 25/02/2023 पहा (161 KB)
स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

स्वस्त धान्य दुकान जाहीरनामा

02/01/2023 31/01/2023 पहा (4 MB)
भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-हिंजवडी, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

19/12/2022 19/12/2023 पहा (66 KB)
भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

भूसंपादन सूचना गाव-माण, ता.मुळशी,जिल्हा-पुणे.

19/12/2022 19/12/2023 पहा (70 KB)
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन -३ 22/11/2022 21/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन बोपोडी, ता. हवेली.

भूसंपादन बोपोडी, ता. हवेली.

15/11/2022 31/07/2023 पहा (8 MB)
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (4) च्या तरतूदीसह भूमीसंपादन अधिनियम 1894 चे कलम 11(1) खालील निवाडा.(केंद्र शासनाच्या भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 26 ते 30 च्या तरतूदीनुसार जमीनीच्या बाजारभावाची परिगणना)

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (4) च्या तरतूदीसह भूमीसंपादन अधिनियम 1894 चे कलम 11(1) खालील निवाडा.(केंद्र शासनाच्या भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 26 ते 30 च्या तरतूदीनुसार जमीनीच्या बाजारभावाची परिगणना)

30/08/2022 31/08/2023 पहा (6 MB)
संग्रहित