बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

16/03/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११ (१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

29/06/2020 31/12/2020 पहा (3 MB)
तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

तलाठी भरती २०१९ – अंतिम निवड यादीनुसार झालेली नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधीचे आदेश

16/06/2020 16/08/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित