बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
बालेवाडी तालुका हवेली येथे १८ मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन

बालेवाडी तालुका हवेली येथे १८ मी. विकास योजना रस्त्यासाठी भूसंपादन

11/11/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुणे विभाग शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची सूचना

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी पुणे विभाग शिक्षक व पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची सूचना

05/11/2020 17/12/2020 पहा (3 MB)
औरंगाबाद विभाग,पुणे विभाग,नागपूर विभाग पदवीधर व अमरावती विभाग ,पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाची द्विवार्षिक निवडणूक – २०२० 02/11/2020 07/12/2020 पहा (55 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बाणेर , तालुका – हवेली

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बाणेर , तालुका – हवेली

08/09/2020 08/10/2021 पहा (200 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – औंध , तालुका – पुणे शहर

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – औंध , तालुका – पुणे शहर

09/09/2020 09/10/2021 पहा (191 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – भाम्बुर्डा , तालुका – पुणे शहर

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – भाम्बुर्डा , तालुका – पुणे शहर

25/09/2020 25/09/2021 पहा (220 KB)
RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बालेवाडी व बाणेर , तालुका – हवेली

RFCTLARR कायदा 2013 च्या कलम 11(1) अन्वये हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो बाबत भूसंपादन अधिसूचना, गाव – बालेवाडी व बाणेर , तालुका – हवेली

22/09/2020 22/09/2021 पहा (141 KB)
भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

भूसंपादन अधिसूचना – कोथरूड, तालुका हवेली व बावधन, तालुका मुळशी येथील रस्ता व रस्ता रुंदीकरण

16/03/2020 31/12/2020 पहा (6 MB)
RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११ (१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

RFCTLARR कायदा २०१३ कलम ११(१) अन्वये भूसंपादन अधिसूचना – गाव – माण तालुका -मुळशी , जिल्हा पुणे . हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन प्रकल्प -३

29/06/2020 31/12/2020 पहा (3 MB)
संग्रहित