बंद

सेक्शन २१(१) अंतर्गत नोटीस – संगमवाडी , तालुका पुणे शहर येथील प्लॉट नं . ९४ चे मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन

सेक्शन २१(१) अंतर्गत नोटीस – संगमवाडी , तालुका पुणे शहर येथील प्लॉट नं . ९४ चे मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
सेक्शन २१(१) अंतर्गत नोटीस – संगमवाडी , तालुका पुणे शहर येथील प्लॉट नं . ९४ चे मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन

सेक्शन २१(१) अंतर्गत नोटीस – संगमवाडी , तालुका पुणे शहर येथील प्लॉट नं . ९४  चे मेट्रो प्रकल्पाकरिता भूसंपादन

17/05/2021 25/05/2021 पहा (611 KB)