बंद

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभीची तारीख अंतिम तारीख संचिका
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ ची अधिसूचना शुद्धिपत्रक व कलम २१ (१)(२) चे प्रकटपत्र

28/02/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)