बंद

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूमीसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६(२) आणि ९(१) व २ अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकट पत्र

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूमीसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६(२) आणि ९(१) व २ अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकट पत्र
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूमीसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६(२) आणि ९(१) व २ अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकट पत्र 29/01/2021 पहा (8 MB)