बंद

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग प्रामुख्याने मद्यार्कयुक्त /अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क जमा करण्याचे काम करतो. तसेच अशा मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कामकाज या विभागमार्फत केले जाते. सदरचा उद्देश हा मद्यार्कयुक्त पदार्थांची निर्मिती / वाहतुक / विक्री / बाळगणे / आयात / निर्यात / इत्यादीसाठी विविध अनुज्ञप्ती / परवाने मंजुर करुन साध्य करण्यात येते. तसेच गुन्हा अन्वेषण करून सक्त अंमलबजावणी व दक्षता राखली जाते.

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे

पत्ता : १४ ए , साधू वासवानी मार्ग, अमीर हॉटेल समोर, पुणे. फोन – ०२०-६१२७३२१

Email:excisesupdtpune@gmail.com

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे यांचे अधिपत्याखालील कार्यक्षेत्र दर्शविणारे विवरणपत्र
उप-अधीक्षक कार्यक्षेत्रातील पोलिस स्टेशन दुय्यम निरीक्षक, बीट क्र.1 (पोलीस स्टेशन चे नाव ) दुय्यम निरीक्षक, बीट क्र.2 (पोलीस स्टेशन चे नाव )
पुणे शहर अे विभाग येरवडा, कोरगाव पार्क (लेन न 7 वगळून) मुंढवा, चंदननगर , कोरगाव पार्क (लेन न 7 )
बी विभाग फरासखाना पोलीस स्टेशन , शिवाजीनगर, बंडगार्डन विश्रामबाग (नवी पेठ वगळून), खडक , समर्थ, लष्कर
सी विभाग सेनापती बापट रस्ता, डेक्कन, कोथरूड अलंकार, विश्रामबाग (नवी पेठ), दत्तवाडी, सहकारनगर, भारती विद्यापीठ
डी विभाग चतु:श्रुंगी (सेनापती बापट रोड वगळून ) ,पुणे विद्यापीठ चौक हिंजवडी , वारजे
पिंपरी चिंचवड इ विभाग पिंपरी (कॅम्प) / चिंचवड /वाकड पिंपरी / सांगवी
एफ विभाग भोसरी, भोसरी MIDC,खडकी, दिघी निगडी, देहूरोड
तळेगाव दाभाडे विभाग चाकण, आळंदी ,वडगांवमावळ, कामशेत तळेगाव दाभाडे, तळेगाव MIDC ,लोणवळा शहर, लोणवळा ग्रामिण
नारायणगाव विभाग आळेफाटा, नारायणगाव, जुन्नर, ओतूर, राजंणगाव, शिरुर पो.स्टे. मधील पुणे नगर रोडच्या / बायपास डावीकडील भाग घोडेगाव, मंचर, शिक्रापूर, राजगुरुनगर
हडपसर जी विभाग विमानतळ, लोणीकंद, विश्रांतवाडी लोणीकाळभोर, यवत, शिरुर पोलीस स्टेशनमधील पुणे नगर रोडच्या / बायपास उजवीकडील भाग
हडपसर जी विभाग विमानतळ, लोणीकंद, विश्रांतवाडी लोणीकाळभोर, यवत, शिरुर पोलीस स्टेशनमधील पुणे नगर रोडच्या / बायपास उजवीकडील भाग
एच विभाग हडपसर स्वारगेट ,माकेंटयार्ड, बिबवेवाडी ,कोढवा, वानवडी
सासवड विभाग उत्तमनगर, सिंहगडरोड, पोंड, वेल्हा भोर, राजगड, जेजूरी, सासवड, हवेली
दौंड विभाग दौंड, इंदापूर, भिगवण, वालचंदनगर बारामती ग्रामीण- (MIDC व ग्रामीण) ,बारामती शहर, वडगाव निबांळकर
भ प क्र.1 निरीक्षक विभाग सी , डी, इ , एफ, तळेगाव दाभाडे व नारायणगाव
भ प क्र.2 निरीक्षक विभाग अे, बी, जी, एच, सासवड व दौंड
श्री सी.बी राजपूत, अधीक्षक पुणे 7350744988 पुणे शहर – श्री संतोष जगदाळे, उपाधीक्षक 8999017271
पिंपरी-चिंचवड – श्री सुजीत जी पाटील, उपाधीक्षक 9029033636 हडपसर – श्री उत्तमराव आर. शिंदे, उपाधीक्षक 9892111069
अनु. क्र. विभाग नाव निरीक्षक/दुय्यम निरीक्षक फोन
1 अे श्री.वसंत कौसडीकर निरीक्षक 8805010780
अे-1 श्री. विरेंद्रसिंह व चौधरी दुय्यम निरीक्षक 9987175414
अे-2 श्री.रोहित संजय माने दुय्यम निरीक्षक 8668360382
2 बी श्री. विठठल बबन बोबडे निरीक्षक 9867249954
बी-1 श्री आनंद सर्जेराव पाटील दुय्यम निरीक्षक 9096239976
बी-2 श्री धवल युवराज गोलेकर दुय्यम निरीक्षक 9657741125
3 सी श्री.संदिप संभाजी कदम निरीक्षक 9850477555
सी-1 श्री प्रताप अंबाजी बोडेकर दुय्यम निरीक्षक 982204887
सी-2 श्री किरण आनंदराव पाटील दुय्यम निरीक्षक 9403451393
4 डी श्री एस वाय श्रीवास्तव निरीक्षक 9850202006
डी-1 श्रीमती  शितल प्रदिप देशमुख दुय्यम निरीक्षक 9284360371
डी-2 श्री विजयकुमार गणपती सुर्यवंशी दुय्यम निरीक्षक 9960801120
5 श्री.सुनिल मनोहर परळे निरीक्षक 9552522248
ई-1 श्री.प्रकाश श्रीमंत सेतसंधी दुय्यम निरीक्षक 8055081515
ई-2 श्री.एन आर.मुंजाळ दुय्यम निरीक्षक 8999282129
6 एफ श्री.संदिप जे मोरे निरीक्षक 8451846323
एफ-1 श्रीमती माधवी भगवान गडदरे दुय्यम निरीक्षक 9834998275
एफ-2 श्री संतोष गोरख कोतकर दुय्यम निरीक्षक 9823727639
7 जी  श्री संजय कोल्हे निरीक्षक 9527801133
जी-1 श्री अभय आ औटे दुय्यम निरीक्षक 7057394748
जी-2 श्री ब्रम्हानंद गणपतराव रेडेकर दुय्यम निरीक्षक 9967440854
8 एच श्री जितेंद्र एच पाटील निरीक्षक 9892845151
एच-1  श्री.संजय एकनाथ राणे दुय्यम निरीक्षक 9867994421
एच-2 श्री.प्रशांत दिलीप दळवी दुय्यम निरीक्षक 7709184047
9 तळेगांव दाभाडे श्री.एस.एम.सराफ निरीक्षक 9595882015
तळेगांव दाभाडे-1 श्री प्रविण राजकुमार गाडगे दुय्यम निरीक्षक 8625056147
तळेगांव दाभाडे-2 श्री प्रशांत गोपीनाथ रुईकर दुय्यम निरीक्षक 8600344178
10 नारायणगांव श्री सुनिल गायकवाड निरीक्षक 7038923800
नारायणगांव-1 श्री.सत्यविजय फकीरराव ठेंगडे दुय्यम निरीक्षक 9527630022
नारायणगांव-2 श्री शरद पांडुरुग जाधव दुय्यम निरीक्षक 7038645995
11 सासवड श्री संभाजी संतू बरगे (अतिरिक्त) निरीक्षक 9822421242
सासवड-1 श्री.राम मारुती सुपेकर दुय्यम निरीक्षक 9067977021
सासवड-2 श्री प्रदिप महादेव मोहिते दुय्यम निरीक्षक 7066531193
12 दौंड श्री वसंत व्ही. रोकडे निरीक्षक 9175940967
दौंड-1  श्री.सुभाष लक्ष्मण मांजरे दुय्यम निरीक्षक 9420133344
दौंड-2 श्री.प्रदिप दत्तात्रय झुंझरुक दुय्यम निरीक्षक 9405356494
13 भरारी पथक-1 श्री देवदत्त  निवृत्ती पोटे निरीक्षक 9850653584
 श्री.बाबुराव शे.घुगे दुय्यम निरीक्षक 9850629829
श्री दिनेश शामराव सुर्यवंशी दुय्यम निरीक्षक 8788373462
14 भरारी पथक-2 श्री अशोक बी शितोळे निरीक्षक 9850851057
श्री.रघुनाथ भोसले दुय्यम निरीक्षक 7738409699
श्री कैलास वसंत वाळुंजकर दुय्यम निरीक्षक 8080274718
अनु क्र. पदनाम दुरध्वनी क्रमांक. ई-मेल
1 आयुक्त 91-22-22640802 comm.excise@maharastra.gov.in
2 अपर आयुक्त 9-22-22622121 excise_addlcom_@mahaonline.gov.in
3 सह-आयुक्त (मळी व मद्यार्क)) 91-22-22622121 Jcam.excise@maharashtra.gov.in
4 सह-आयुक्त (प्रशासन) 91-22-22620238 jcadm.excise@maharashtra.gov.in
5 सह-संचालक (लेखा) 91-22-22665569
6 संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) 91-22-22665569 director.excise@maharashtra.gov.in
7 उप-आयुक्त (औषधे व सौंदर्य प्रसाधने) 91-22-22663685 dycomm.mntp@gmail.com
dcmtp.excise@maharashtra.gov.in
8 उप-आयुक्त (निरीक्षण) 91-22-22660163 dycomminpection@gmail.com
dcinp.excise@maharashtra.gov.
9 उप-आयुक्त (मळी व मद्यार्क) 91-22-22665569 excise_dycom_admn@mahaonline.gov.in
10 उप-आयुक्त (प्रशासन) 91-22-22665569 excise_dycom_admn@mahaonline.gov.in
11 उप-संचालक (सांख्यिकी व संगणक) 91-22-22665571 excise.rastat@gmail.com
stats.excise@maharashtra.gov.in
अ.क्र. अनुज्ञप्ती क्रमांक सी एल.२ अनुज्ञप्तीचे नाव अनुज्ञप्तीचा पत्ता
१८४ मे. विपुल ट्रेडर्स स.नं. 265, भुगाव, ता.मुळशी, जि.पुणे
४५६ मेृजे. आर. आगरवाल वाघोली, जि.पुणे
१५३ मे. प्रकाशआगरवाल उरुळीदेवाची, ता. हवेली, जि.पुणे
४९१ मे. साईशक्तीएटंरप्रायजेस स.नं.2328, व नवन 2342, आव्हाळवाडी, वाघाली, जि.पुणे
२०३ मे. राजाट्रेडर्स नानापेठ, जि.पुणे
६०८ मे. गुडविलएजन्सी स.नं. 139, फुरसुंगी, जि.पुणे
१३४ मे. नागनाथएजन्सी वडगावनिंबाळकर, ता.बारामती, जि.पुणे
५७५ मे.विराजएजन्सी निरा, ता.पुरंदर, जि.पुणे
११४ मे.दिपकट्रेडर्स ज. जे. चेंबर्स, येरवडा, जि.पुणे
१० ७८ मे.होपफुलट्रेडर्स चिंबळी, ता.खेड, जि.पुणे
११ १०२ मे.अशोकाडिस्टीब्युटर्स गट नं.442, गवाटेवस्ती, मैदनकरवाडी, चाकन, ता. खेड, जि.पुणे
१२ ६३० मे.द्वारकाट्रेडर्स गटनं. 137, मिळकतक्र. 759, नाशिकरोड, कुरुळी, ता. खेड,जि.पुणे
१३ ६४१ मे.शिवशक्तीएंटरप्रायजेस प्लॉटनं. 40/41, हडपसरइंड,इस्टेट, हडपसर, जि.पुणे
१४ ६४४ मे.शिवमल्हारट्रेडर्स फुरसुंगी, जि.पुणे (नवीन)
१५ ६५१ मे.समृध्दीलिकर्स गटक्र. 119, ग्रामपंचायतमिळकतनं. 0953, पुणेनाशिकरोड, चिंबळीफाटा, चिंबळी, ता.खेड, जि.पुणे
१६ मे.अे. एन. ट्रेडर्स फुरसुंगी, जि.पुणे
१७ ६६३ मे.गुरुकृपाट्रेडर्स पिंपळेसौदागर, जि.पुणे