बंद

दस्तऐवज

फिल्टर दस्तऐवज श्रेणीनुसार

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूमीसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६(२) आणि ९(१) व २ अन्वये प्रसिध्द करावयाचे प्रकट पत्र 29/01/2021 पहा (8 MB)
वाहनचालक ज्येष्ठता यादी 21/10/2020 पहा (1 MB)
पुणे जिल्हा पदवीधर मतदार संघ – मतदान केंद्रांची प्रारूप यादी 15/10/2020 पहा (7 MB)
पुणे जिल्हा शिक्षक मतदार संघ – मतदान केंद्रांची प्रारूप यादी 15/10/2020 पहा (5 MB)
वि.भू.अ. क्र. १६ 31/01/2019 पहा (3 MB)
अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे अपिल 01/02/2020 पहा (441 KB)
प्रकल्पग्रस्त खातेदार यांना पर्यायी जमीन मिळणेबाबत – महिना जानेवारी २०१९ 10/05/2019 पहा (7 MB)
प्रकल्पग्रस्त खातेदार यांना पर्यायी जमीन मिळणेबाबत – महिना डिसेंबर २०१८ 10/05/2019 पहा (2 MB)
वि.भू.अ. २६ 14/09/2019 पहा (5 MB)
वि.भू.अ. १९ पान १ ते ७ 14/09/2019 पहा (1 MB)