बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

ठिकाण एसटीडी कोड पिनकोड
पुणे शहर तालुका ०२० ४११००१,४११००२
हवेली तालुका ०२० ४११०२१,४११०२३
पिंपरी चिंचवड ०२० ४११०४४
मावळ तालुका ०२११४ ४१०५०६
मुळशी तालुका ०२०, ०२१३९ ४१२११५
शिरूर तालुका ०२१३८ ४१२२१०
भोर तालुका ०२११३ ४१२२०६
पुरंदर तालुका ०२११५ ४१२३०५
वेल्हा तालुका ०२१३० ४१२२१२
आंबेगाव तालुका ०२१३३ ४१०५०३
दौंड तालुका ०२११७ ४१३८०१
बारामती तालुकाi ०२११२ ४१३१०२
इंदापूर तालुका ०२१११ ४१३१०६
जुन्नर तालुका ०२१३२ ४१०५०२
खेड तालुका ०२१३५ ४१०५०१