बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्प लाईन नंबर: ०११ -१०७८

महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष

टेलिफोन ०२२-२२०२७९९०
फॅक्स: ०२२-२२०२६७१२

पुणे जिल्हा नियंत्रण कक्ष

टोल फ्री – १०७७
टेलिफोन: ०२२-२६१२३३७१