बंद

निविदा

छायाचित्र उपलब्ध नाही

वाहन भाड्याने घेण्याकरिता निविदा सूचना- राजशिष्टाचार शाखा

प्रकाशित केले: 17/02/2022

वाहन भाड्याने घेण्याकरिता निविदा सूचना- राजशिष्टाचार शाखा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणे कामी निविदा सूचना – उपसंचालक नगररचना , वाहतूक व परिवहन पुणे.

प्रकाशित केले: 17/09/2021

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा लिलाव करणे कामी निविदा सूचना – उपसंचालक नगररचना , वाहतूक व परिवहन पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

प्रकाशित केले: 03/03/2021

वाहन निविदा मुदतवाढ – उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

प्रकाशित केले: 22/01/2021

एक्स रे मशीन करिता निविदा सूचना – उपायुक्त पशुसंवर्धन , पुणे जिल्हा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

प्रकाशित केले: 16/10/2020

पुणे व मुंबई विभागातील सर्व जिल्ह्यांना द्रवनत्र पुरवठा करणेबाबत निविदा सूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

प्रकाशित केले: 30/01/2019

निवडणूक निविदा- एलसीडी टीव्ही , डीव्हीडी प्लेयर , स्क्रीन व एलसीडी प्रोजेक्टर भाड्याने पुरविण्याबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कालबाह्य स्क्रॅप साहित्य विक्रीसाठी निविदा – विभागीय माहिती कार्यालय पुणे.

प्रकाशित केले: 18/01/2019

कालबाह्य स्क्रॅप साहित्य विक्रीसाठी निविदा – विभागीय माहिती कार्यालय पुणे.

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निवडणूक शाखा – मोबाईल व्हॅन निविदा

प्रकाशित केले: 26/11/2018

निवडणूक शाखा – मोबाईल व्हॅन निविदा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

प्रकाशित केले: 11/09/2018

द्रव नत्र , द्रव नत्र पात्रे इ. साहित्य वाहतुकीची निविदा

अधिक