संकेतस्थळावर शोधा जिल्हाधिकारी कार्यालय विधान भवन (नवीन इमारत ),बंड गार्डन, पुणे स्टेशन येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

 

 
पुणे जिल्हा
पर्यटन
जिल्हा प्रशासन
 new देहू-आळंदी तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम
 new चाकण नगरपरिषद निवडणूक
अकृषिक परवाना आदेश
विशेष नागरी वसाहती
पुरवठा शाखा
निवडणुक शाखा
माहितीचा अधिकार
सेतु केंद्र
कुळकायदा शाखा
जिल्हा जनगणना प्रोफाईल
खनिकर्म शाखा
एन. आय. सी. पुणे
महत्वाची संकेतस्थळे
इतर
रस्ते विकास योजना
नॅशनल बायोगॅस मॅनेजमेंट व मॅन्युअर मॅनेजमेंट प्रोग्राम
संपर्क
 

  संपर्ककार्यालय अधिकारी पद संपर्क ईमेल-आयडी
जिल्हाधिकारी श्री. सौरभ राव जिल्हाधिकारी, पुणे 020-26114949 collector.pune@maharashtra.gov.in
अपर जिल्हाधिकारी श्री. प्रदीप पाटील अपर जिल्हाधिकारी, पुणे 020-26124137 addlcollr.pune-mh@gov.in
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजेंद्र मुठे निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे 020-26122114 rdc.pune-mh@gov.in
कुळ कायदा शाखा श्री. रामदास जगताप रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी 020-26125133 lrdc.pune-mh@gov.in
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय श्रीमती नयना बोन्दार्डे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 020-21624800 dro.pune-mh@gov.in
जिल्हा पुरवठा शाखा श्रीमती. ज्योती कदम जिल्हा पुरवठा अधिकारी 020-26123907 dso.pune-mh@gov.in
अन्नधान्य वितरण कार्यालय श्रीमती. नीलिमा धायगुडे अन्नधान्य वितरण अधिकारी 020-26123743 fdo.pune-mh@gov.in
निवडणुक शाखा श्रीमती समीक्षा चंद्राकार उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी 020-26122348 dydeo.pune-mh@gov.in
जिल्हा नियोजन शाखा श्री. प्रमोद केंभावी जिल्हा नियोजन अधिकारी 020-26122252 dpo.pune-mh@gov.in
राजशिष्टाचार शाखा श्री. शंकरराव जाधव उपजिल्हाधिकारी 020-26120720
सर्वसाधारण शाखा श्रीमती रोहिणी आखाडे तहसिलदार 020-26123370 tahgen.pune-mh@gov.in
लेखा शाखा श्रीमती रोहिणी आखाडे तहसिलदार 020-26114805 tahgen.pune-mh@gov.in
ग्रामपंचायत शाखा श्रीमती रोहिणी आखाडे तहसिलदार 020-26114805 tahgen.pune-mh@gov.in
महसुल शाखा श्री. दिगंबर रौंदळ तहसिलदार महसुल 020-26114804 tahrev.pune-mh@gov.in
करमणुककर शाखा श्रीमती मोहिनी चव्हाण तहसिलदार 9623815198 tahentr.pune-mh@gov.in
नागरिक सुविधा केंद्र श्रीमती स्नेहल बर्गे उपविभागिय अधिकारी 020-32406992 NSK.collpune@gmail.com
संजय गांधी योजना शाखा श्रीमती सुप्रिया बागवडे तहसिलदार 020-26125133 tahsgy.pune-mh@gov.in
नगरपालिका शाखा श्री. मोरे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी 020-26059705 dpopune1@gmail.com
जिल्हा सैनिक कल्याण शाखा श्री. बिपिन शिंदे   020-26122287
जिल्हा अधिक्षक भुमिअभिलेख श्री. एम.बी.पाटील अधिक्षक 020-26124658
समन्वय भू-संपादन अधिकारी श्री साहेबराव गायकवाड उपजिल्हाधिकारी 020-26128804 slo1.pune-mh@gov.in
भू-संपादन अधिकारी क्र. 4 श्री प्रदीप कडुस्कर उपजिल्हाधिकारी 020-20260017 slo4.pune-mh@gov.in
भू-संपादन अधिकारी क्र.6 श्रीमती ज्योती पाटील उपजिल्हाधिकारी 020-26059207 slo6.pune-mh@gov.in
भू-संपादन अधिकारी क्र. 17 श्री. दत्तात्रय कवितके उपजिल्हाधिकारी 9822990907 slo17.pune-mh@gov.in
भू-संपादन अधिकारी क्र. 15 श्री मुंडे जाधवर उपजिल्हाधिकारी 020-25508071/72 slo15.pune-mh@gov.in
जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र श्री धनंजय कुलकर्णी जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी 020-26129948 mahpun@nic.in


अहवाल  
 new आधार केंद्रांची यादी-पुणे जिल्हा

 new आधार केंद्र शोध

 new महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ -मोबाईल अॅप

 new वाळू भूखंड - ई-निविदा / ई-लिलाव
 new पुणे जिल्यातील शैक्षणिक प्रयोजनार्थ क्ब्जेहाक्काने व भादेपात्याने सन १९९२ ते २०१४ या कालावधीत वाटप केलेल्या जमिनींची माहिती
 new दि सासवड माळी साखर कारखाना जाहीर आवाहन
 new शस्त्रपरवाना संगणकीकरण - नमुना A या कार्यालया कडून प्रदान करण्यात आलेले
 new शस्त्रपरवाना संगणकीकरण - नमुना B या कार्यालयात नोंदविण्यात आलेले
 new शस्त्रपरवाना संगणकीकरण - नमुना C खेळडू करिता
 new शस्त्रपरवाना संगणकीकरण - नमुना D बँक,कंपनी करिता
टाईप प्लान

टाईप प्लान नकाशे - गावठाणातील

टाईप प्लान नकाशे - गावठाणाबाहेरील

मतदार मदत केंद्रांची यादी

पुण्याचे सर्वीस एरिया प्लान

दूरदर्शन व स्थानिक केबल वाहिन्याकरिता नियंत्रण समिती

पदोन्नती ज्येष्ठतासूची

अव्वल कारकुन - सेवाजेष्ठता सूची

मंडल अधिकारी - सेवाजेष्ठता सूची

लिपिक - सेवाजेष्ठता सूची

कोतवाल - सेवाजेष्ठता सूची

वाहनचालक - सेवाजेष्ठता सूची

शिपाई - सेवाजेष्ठता सूची

सेवानिवृत्ती सूची

महसुल उपविभागांची पुनर्रचना - अधिसुचना

पुणे ग्रामिण जिल्ह्यातील विशेष बाल पोलिस पथके

जनहित याचिका क्र. 204/2010

Financial Services Plan of Pune District

शुन्य प्रलंबितता सादरीकरण

जिल्हा औद्यिगिक समिती - बैठकीचा वृत्तांत


जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे
Best Viewed with Internet Explorer 8.0 and above.
रचना व निर्मिती - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , जिल्हा- पुणे | संकेतस्थळावरील सर्व माहिती संबंधित विभागांची असुन रा.सु.वि.के. वरील माहितीसाठी जबाबदार नाही.